Šis ir turpinājums 2018.gada 8.augustā portālā "iTiesības" publicētajam rakstam "Kad Eiropas Savienībai jāatlīdzina uzņēmumiem zaudējumi?", jo puses iesniedza apelācijas sūdzības par Vispārējās tiesas (VT) 2017.gada 10.janvāra spriedumu lietā Nr.T-577/14, kurā nolemts, ka Eiropas Savienībai (ES) jāatlīdzina uzņēmumiem zaudējumi saistībā ar sprieduma taisīšanas saprātīga termiņa pārkāpumu. Līdz ar to Eiropas Savienības Tiesa (EST), izskatot apelācijas sūdzības, vērtēja, kad jāpiešķir atlīdzība par kaitējumu, kas radies tiesas pārmērīgi ilgas kavēšanās dēļ.

Tiesvedība VT un pārsūdzētais spriedums

Divi uzņēmumi ("Gascogne" un "Gascogne Sack Deutschland GmbH") VT iesniedza prasību pret ES, ko šajā lietā pārstāvēja EST, par zaudējumu atlīdzību saistībā ar kaitējumu, kas uzņēmumiem radies tiesvedības ilguma dēļ lietā Nr.T-72/06 (2011.gada 16.novembra spriedums lietā Nr.T-72/06) un lietā Nr.T-79/06 (2011.gada 16.novembra spriedums lietā Nr.T-79/06). Šajās lietās katrā tiesvedība par 20 mēnešiem pārsniedza sprieduma taisīšanas sapratīgu termiņu, tādējādi pārkāpjot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47.panta 2.daļu.

VT nosprieda, ka ES jāsamaksā "Gascogne" zaudējumu atlīdzība 47 064 eiro apmērā (nevis 187 571 eiro, kā tika lūgts prasības pieteikumā) par mantisko kaitējumu, kas šai sabiedrībai radies sprieduma taisīšanas saprātīga termiņa pārkāpuma dēļ, veicot papildu maksājumus par bankas garantiju. Turklāt VT secināja, ka ES jāsamaksā abiem uzņēmumiem zaudējumu atlīdzība 5000 eiro apmērā (katram) par nemantisko kaitējumu, kas tiem nodarīts sprieduma taisīšanas saprātīga termiņa pārkāpuma dēļ.