Kam piemērojams izņēmums atteikuma tiesībām attiecībā uz aizzīmogotām precēm, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas, un vai to var attiecināt, piemēram, uz matraci, kas nopirkts tiešsaistē? Uz konkrēto jautājumu atbilde sniegta šajā rakstā.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/83/EK par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK Dokuments attiecas uz EEZ (Direktīva) 1.panta mērķis ir panākt augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni. Tas izriet arī no Līguma par Eiropas Savienības darbību 169.panta, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 38.panta. Jānorāda, ka Direktīvanav tieši piemērojama, līdz ar to tā pārņemta ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, kā arī Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK noteikumi Nr.255). Tomēr rakstā galvenokārt aplūkota Direktīva un tajā iekļautās tiesību normas, ņemot vērā, ka, piemērojot nacionālo regulējumu, kurā pārņemts Eiropas Savienības (ES) tiesību akts, jāvadās no interpretācijas, ko par šo konkrēto ES tiesību aktu sniegusi Eiropas Savienības Tiesa (EST).