Šī gada 26.maijā Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments pieņēma spriedumu lietā Nr.SKC-168/2017, ar kuru atzina, ka galvojumu saistībai ir mantisks raksturs, tādēļ mantojuma gadījumā tā pāriet uz galvinieka mantinieku.

Tas savukārt nozīmē, ka saskaņā ar Civillikuma (CL) 707.pantu, nepastāvot citiem juridiskiem šķēršļiem, mantojuma atstājēja kreditori var vērst savus prasījumus pret galvinieka mantiniekiem.

Lietas būtība

08.11.2007. starp SIA "LKB Līzings" (prasītājs) kā līzinga devēju, SIA "Piramidāls" kā līzinga ņēmēju un SIA "Odyssey" kā pārdevēju tika noslēgts finanšu līzinga līgums, ar kura starpniecību SIA "Piramidāls" no SIA "Odyssey" iegādājās kuteri ar kabīni (līzinga objekts). Vienlaikus konkrētā finanšu līzinga līguma nodrošināšanai prasītāja ar personu B, kas vienlaikus bija arī SIA "Piramidals" vienīgais dalībnieks un valdes loceklis (galvinieks), noslēdza galvojuma līgumu, ar kuru galvinieks uzņēmās kā pats parādnieks atbildēt par SIA "Piramidāls" saistībām.

Parādnieks nepildīja konkrētā līzinga līguma noteikumus, kavējot līzinga maksājumus, neskatoties uz prasītājas brīdinājumiem. Tādēļ saskaņā ar līguma noteikumiem prasītāja izbeidza līgumu un 17.06.2011. līzinga objektu pārdeva trešajai personai. Pārdodot iegūto naudu prasītāja izmantoja parāda dzēšanai, tomēr ar to nebija pietiekami, lai atmaksātu parādu pilnā apmērā. Atlikusī parāda summa pēc līzinga objekta pārdošanas bija 21 687,70 EUR.

01.06.2012. prasītājai kļuva zināms, ka galvinieks 01.03.2009. miris un 31.03.2009. zvērināta notāre izsludinājusi galvinieka mantojuma atklāšanos ar uzaicinājuma termiņu - 3 mēneši. Saskaņā ar Notariāta likuma (NL) 300.pantu (tā laika redakcijā) uzaicinājuma sludinājumu notāre bija izvietojusi savas prakses telpās visiem redzamā vietā. Publikācija "Latvijas Vēstnesī" nebija ievietota, jo atbilstoši notāres rīcībā esošajām ziņām mantojuma masa nepārsniedza 1000 Ls.