Augstākās Tiesas (AT) Civillietu departaments ar 03.03.2017. spriedumu lietā Nr.SKC-81/2017 nepārprotami norādījis uz nemainīgu judikatūru saistībā ar galvinieka atbildību fiziskās personas maksātnespējas procesā.

Spriedumā lietā Nr.SKC-81/2017 AT risinājusi tiesību jautājumu, kas pēdējo gadu laikā raisījis plašas un diezgan pretrunīgas diskusijas. Lai gan AT jau vairākos savos iepriekšējos spriedumos norādījusi, ka galvinieka atbildība saglabājas, neskatoties uz parādnieka atbrīvošanu no saistībām tā maksātnespējas procesā, tomēr par šo jautājumu joprojām pastāvēja atšķirīga tiesību normu interpretācija gan tiesu praksē, gan juridiskajā literatūrā, ko apstiprina publikācijā analizētais tiesas spriedums.