Atbilstoši Darba likuma (DL) 149.panta 5.daļai nav pieļaujama ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšana naudā, izņemot, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas un darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

Ar grozījumiem, kas stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī, likumdevējs papildināja DL 149.panta 5.daļu, nosakot, ka kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu darbiniekam izmaksājama par visu neizmantoto periodu.

2019.gada 29.martā Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīja kasācijas sūdzību un pieņēma spriedumu lietā SKC-62/2019, kurā strīds bija par neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas piedziņu. Spriedumā AT Senāts norādīja uz būtiskām Eiropas Savienības Tiesas (EST) atziņām ikgadējā neizmantotā atvaļinājuma jautājumos, kas jāņem vērā gan darba devējiem, gan darbiniekiem.