Mūsu Darba likumā (DL) iekļautas daudzas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības (ES) direktīvām. Tādējādi, lai labāk izprastu DL ietvertās normas, jāzina arī ES tiesības. EST uzdevums ir nodrošināt efektīvu un vienveidīgu ES tiesību aktu piemērošanu un novērst to atšķirīgu interpretāciju, arī Latvijas tiesību normu piemērotājam ir svarīgi pārzināt EST spriedumos izteiktās atziņas.

Ar šo žurnāla numuru aizsākam rakstu sēriju, kurā apkopotas, manuprāt, būtiskāko EST 2019.gada spriedumu atziņas darba tiesībās. Ar spriedumu faktiskajiem apstākļiem iepazīties plašāk iespējams EST mājaslapā. Šis raksts veltīts EST spriedumiem, kuros skaidrotas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (Direktīva) normas.