Attiecības starp darba devēju un darbinieku nenosaka tikai darba līguma noteikumi un Darba likums. Liela nozīme ir arī informācijai un formai, kādā abas puses ar to apmainās darba tiesisko attiecību laikā. Apskatām Senāta 2023.gada 22.novembra spriedumu lietā SKC-103/2023, kurā vērtēts jautājums par uzteikuma atsaukuma formu un piespiedu kavējuma samaksu, ja darbinieks pats izvēlas neatgriezties darbā.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • vai uzteikuma atsaukumam ir piemērojami tie paši nosacījumi, kas uzteikuma paziņošanai;
  • kādos gadījumos darbinieks drīkst atsaukt darba devēja uzteikumu.