Vai kreditoram, lai atgādinājums būtu pienācīgi paziņots, ir tiesīgs sūtīt atgādinājumu parādniekam uz viņa līgumā norādīto saziņas adresi, vai arī kreditoram ir pienākums noskaidrot parādnieka deklarēto dzīvesvietu un atgādinājumu sūtīt uz to. Senāta Civillietu departaments izskatīja juridisko interpretāciju saistībā ar kreditora atgādinājumu parādniekam. 

Senāta Civillietu departaments 2023.gada 6.jūlija spriedumā lietā SKC-81/2023 norādīja kreditora pienākumu apzināties, uz kādu parādnieka adresi jānosūta kreditora atgādinājumi, ja parādnieka deklarētā dzīvesvietas adrese atšķiras no norādītās saziņas adreses civiltiesiski noslēgtajā līgumā. Tikpat svarīgi atcerēties, ka līgumslēdzēju pusēm ir pienākums paziņot par jebkādām izmaiņām adresē, kurā tā sasniedzama, atbilstoši vispārējās tiesību normās iekļautajam sadarbošanās pienākumam, pat ja tas nav atrunāts noslēgtajā līgumā. Kā arī Senāts skaidroja, vai personas, kas nav pasta komersants, apliecinājums par kreditora atgādinājuma paziņošanu parādniekam ir pietiekams atgādinājuma nosūtīšanas pierādījums tiesai.