Ja sadarbības partneris nepilda līgumā noteiktās saistības, līgumslēdzējam var nākties vērsties ar prasību tiesā. Iepriekš aplūkojām, kā celt prasību pret parādnieku – ārvalsts darījuma partneri –, bet šoreiz aplūkosim, kā notiek tiesas vai šķīrējtiesas lēmuma izpilde Latvijā, un apkoposim citu valstu piemērus.

Latvijā pēc strīda izskatīšanas un nolēmuma stāšanās spēkā vai, ja tiesas nolēmums izpildāms nekavējoties, tiesa pēc piedzinēja lūguma saskaņā ar Civilprocesa likuma 541.1pantu sagatavo un izsniedz attiecīgu apliecību vai nolēmuma izrakstu. Savukārt pēc strīda izskatīšanas šķīrējtiesā tiek saņemts spriedums, kurš stājas spēkā nekavējoties un nav apstrīdams.

Tālākās darbības, kas saistītas ar parāda piedziņas izpildi ārvalstī, ir paša piedzinēja ziņā. Dokumenti ārvalstīs spriedumu (nolēmumu) izpildei jāiesniedz saņēmējvalsts oficiālajā valodā, bet nolēmuma izpildei tāpat nepieciešams arī tiesas/šķīrējtiesas nolēmums un tā tulkojums oficiālajā valsts valodā.