Ikvienam vēlams apzināties, cik svarīgi ir tam saistošie termiņi. Tas attiecināms ne vien uz privāttiesiskiem darījumiem, kad kavētu termiņu gadījumā var rasties nepatīkamas sekas, tostarp papildus aprēķināti maksājumi, brīdinājuma vēstules un parāda piedzinēji, bet arī uz publiski tiesiskām attiecībām, kur nokavēts termiņš var izslēgt iespēju efektīvi aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses.

Šajā kontekstā ar "tiesībām" var tikt saprastas arī īpašuma tiesības, bet ar iespēju efektīvi tās aizstāvēt – Satversmes tiesas (ST) process, kurā persona vēlas apstrīdēt viņu aizskarošas tiesību normas.

Noziedzīgi iegūtas mantas lietas process

Iespēju vērsties ST mēģinājušas izmantot vairākas personas, kuru manta tikusi arestēta un secīgi konfiscēta, pamatojoties uz aizdomām par šīs mantas noziedzīgo izcelsmi. Šīs personas saskārušās ar Krimināllikumā paredzēto mantas īpašo konfiskācijas procesu. Īsumā, izpildoties noteiktiem apstākļiem, šo procesu iespējams raksturot, piemēram, vairākos šādos soļos.

Persona vispirms saņems Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) paziņojumu kopā ar rīkojumu par tai piederošas mantas arestu. Rīkojumā, visticamāk, nebūs sniegti skaidri un izvērsti argumenti tā izdošanai, tomēr būs atsauces uz vairākiem likumu pantiem un norāde: "pastāv pamatotas aizdomas, ka [personas] darījumi ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju".

Pastāv iespējamība, ka saskaņā ar FID rīkojumu personas manta tiks iesaldēta uz 45 dienām. Līdz šī termiņa beigām persona saņems Valsts policijas lēmumu, ar ko to informēs par kriminālprocesa uzsākšanu un aresta uzlikšanu iepriekš iesaldētajai mantai. Šādu lēmumu varētu pamatot, piemēram, ar norādi: "turpināt izmeklēšanu ar mērķi iegūt pierādījumus finanšu līdzekļu noziedzīgai izcelsmei [personas] kontos". Tādējādi personas līdzekļi būs arestēti, bet kriminālprocess turpināsies.