Par datorprogrammu nelegālu izmantošanu iestājas kriminālatbildība. Vai no kriminālatbildības var atbrīvot, ja lieta nav izskatīta saprātīgā termiņā, pamatojot to ar sabiedrības interesēm? Izskatām Senāta spriedumu!

Lietas būtība

Senāta Krimināllietu departaments 2023.gada 12.septembrī pieņēma lēmumu lietā SKK-25/2023, kurā tika pārbaudīts, vai uzņēmuma dalībnieks un valdes loceklis, kura pārziņā  bija datortehnikas iegāde un datorprogrammu legalitāte, bija atbildīgs par to, ka uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanai un peļņas gūšanai  četrās datorsistēmās bez autora atļaujas tika reproducēti autortiesību objekti – deviņas datorprogrammas.