Nereti strīdus situācijas starp darījuma partneriem var novest pie tiesvedības. Tas, kāds būs tiesas spriedums, galvenokārt atkarīgs no strīdā iesaistīto pušu – prasītāja un atbildētāja – spējas pamatot savus argumentus ar pierādījumiem.

Gan prasītājam, gan atbildētajam jāspēj pieradīt sava prasījuma pamatotība, tāpēc tiesvedībā abām iesaistītajām pusēm ir nepieciešami pierādījumi. Taču kā notiek pierādījumu pārbaude? Kā tiesa izvērtē pierādījumus no savas puses? Kādas pazīmes pārbauda pierādījumos, un kādiem kritērijiem pierādījumiem ir jāatbilst?

Pierādījumi no likuma puses

Saskaņā ar Latvijas Republikas Civilprocesa likuma (CPL) 93.pantu, katrai pusei jāpierāda tie fakti, uz kuriem tā pamato savus prasījumus vai iebildumus. Prasītājam jāpierāda savu prasījumu pamatotība, atbildētājam – savu iebildumu pamatotība.

Visi pierādījumu veidi ir noteikti CPL 17.nodaļā, un likumā nav noteikts, kuram no pierādījumiem ir augstāks spēks salīdzinājumā ar citu. CPL ir uzskaitīti visi pieļaujamie līdzekļi, ar kuriem puses var pierādīt savu taisnību.