2022.gada 31.martā Senāta Civillietu departaments pieņēma spriedumu lietā SKC-58/2022, kurā analizēja jautājumu par darba devēja tiesībām noteikt pārbaudes laiku situācijā, kad darba attiecības formāli izbeigtas un tūlīt atkārtoti nodibinātas ar vienu un to pašu darbinieku. Aplūkosim Senāta spriedumā paustās atziņas!

2022.gada 31.martā Senāta Civillietu departaments pieņēma spriedumu lietā SKC-58/2022, kurā analizēja jautājumu par darba devēja tiesībām noteikt pārbaudes laiku situācijā, kad darba attiecības formāli izbeigtas un tūlīt atkārtoti nodibinātas ar vienu un to pašu darbinieku. Aplūkosim Senāta spriedumā paustās atziņas!

Lietas būtība

Konkrētajā lietā darbinieks pieņemts darbā reklāmas pārdevēja amatā, nosakot triju mēnešu pārbaudes laiku. Tā beigās darba devējs un darbinieks noslēdza vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

Trīs dienas pēc tam starp šo darbinieku un konkrēto darba devēju noslēgts jauns darba līgums, kurā atkal noteikts triju mēnešu pārbaudes laiks. Līdz ar to darbinieks pie šī paša darba devēja uzsāka darbu reklāmas pakalpojumu speciālista amatā. Pārbaudes laika beigās darba devējs izdeva rīkojumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu saistībā ar pārbaudes laika neizturēšanu.

Darbinieks cēla prasību pret darba devēju, tostarp prasot atzīt uzteikumu par spēkā neesošu, jo Civillikuma (CL) 1438.panta izpratnē vienošanās par pirmā darba līguma izbeigšanu ir absolūti spēkā neesoša kā fiktīva un darba devēja rīcība ir pretēja CL 1.pantā nostiprinātajam labas ticības principam. Pirmās instances un apelācijas instances tiesa prasību noraidīja.