2022.gada 19.jūlijā Senāta Administratīvo lietu departaments pieņēma lēmumu lietā SKA-922/2022. Tajā ir ietvertas vairākas būtiskas atziņas par pasūtītāja rīcības brīvību, izvēloties un nosakot saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijus.