Brīdī, kad pirms vairākiem gadiem noslēgta un joprojām spēkā esoša līguma oriģināls ir pazudis un saglabājusies vienīgi tā kopija, starp līgumslēdzēju pusēm rodas strīds, ko vēlas nodot risināt tiesai. Vai iespējams pierādīt līguma slēgšanu, ja nav pieejams dokumenta oriģināls?

Pierādījumi lietā

Civiltiesiskos strīdos pusēm ir pretējas intereses un viedokļi, un katra puse cenšas pārliecināt tiesu par noteiktu tiesisko attiecību un juridiski nozīmīgu faktu esamību vai neesamību. To var panākt tikai ar pierādījumiem un pierādīšanu.