Pagājušā gada nogalē Senāts pieņēma spriedumu lietā SKC-165/2023, kurā uzmanība tika pievērsta jautājumiem, kas skar darbinieku nosūtīšanu darbā uz citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti. Spriedums risina virkni darba tiesību jautājumu, kas saistīti ar naudas summām, kas pienākas nosūtītajam darbiniekam. Kā būtiskākie minami piemērojamā minimālā darba algas likme, samaksa par svētku dienām, komandējuma dienas naudas izmaksa, kā arī ceļā uz darbu pavadītā laika atzīšana par darba laiku, kam arī pievērsta uzmanība šajā rakstā.

Lietas būtība

Kāds darbinieks bija noslēdzis darba līgumu ar darba devēju – Latvijā reģistrētu kapitālsabiedrību –, vienojoties par fiksētu stundas algas likmi Latvijā. Vēlāk darba devējs izdeva rīkojumu, ka darbiniekam darbs uz laiku jāveic Vācijā. Darba algas apmērs netika atrunāts. Darbinieks devās uz Vāciju, pildot tādus pašus uzticētos darba pienākumus kā Latvijā un par to saņemot iepriekš noteikto stundas algas likmi, kaut gan Vācijā par šo pašu darbu parasti pieņemtā atlīdzība attiecīgajai profesijai bija četras reizes lielāka.