Autoratlīdzības apmērs par muzikālo darbu izmantošanu nereti ir iemesls strīdiem, ko pušu starpā risina gan civilprocesa, gan administratīvā procesa kārtībā. Dažkārt strīds par atlīdzības apmēru ir muzikālo darbu izmantotāja mērķtiecīga rīcība, lai iespējami ilgāk novilcinātu atlīdzības samaksu.

Mūsdienu sabiedrības tiesiskā apziņa lielā mērā ir labojusies, atzīstot, ka tiesību īpašniekiem pienākas atlīdzība par to radīto un izpildīto darbu izmantošanu. Šāda atziņa nostiprināta ne tikai nacionālajos un starptautiskajos normatīvajos aktos, bet arī tiesu praksē. Tādēļ vairumā gadījumu strīds vairs nav par to, ka darba izmantotājiem jāsaņem autortiesību subjekta atļauja katram darba izmantošanas veidam un darba izmantošanas reizei, bet gan par atļaujas saņemšanai noteiktās atlīdzības lielumu.