Pirms tiek uzsākta reorganizācija, iesaistītajām pusēm jāizvērtē, vai plānotie reorganizācijas soļi atbilst likumos paredzētajiem nosacījumiem. Komerclikumā definēti kapitālsabiedrību iespējamie reorganizācijas veidi no juridiskā skatpunkta, savukārt Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā noteikti trīs turpinājumā aplūkotie reorganizācijas veidi no nodokļu skatpunkta.