Vai visos gadījumos var atlaist darbinieku, kas pieļāvis pārkāpumu? Nē! Darba devējam atļauts uzteikt darba līgumu tikai Darba likumā noteiktās situācijās – aplūkosim, kādas tās ir.

Ja pārkāpts darba līgums vai darba kārtība

Likumā paredzēts, ka darbinieku var atlaist tikai par būtisku, nevis jebkuru darba līguma vai darba kārtības noteikumu pārkāpumu. Likumdevējs nav noteicis, kas saprotams ar "būtisku" pārkāpumu, līdz ar to darba devējam pašam jāizvērtē, vai pārkāpums ir būtisks, un strīdus gadījumā jāspēj tas pierādīt tiesā. Augstākās tiesas (AT) 2013.gada 29.novembra spriedumā lietā SKC-1769/2013 norādīts: lai pārkāpumu atzītu par būtisku, darba devējam jāspēj pierādīt, ka līguma vai noteiktās darba kārtības noteikumu ignorēšana viņam radījusi vai, īstenojoties citiem apstākļiem, varēja radīt zaudējumus vai ietekmēt parasto darba gaitu, vai arī radījusi vai varēja radīt citas negatīvas sekas.