Vai visos gadījumos var atlaist darbinieku, kas pieļāvis pārkāpumu? Kāda ir kārtība, lai atlaistu darbinieku pieļauta pārkāpuma dēļ, un kādas ir sekas, ja darbinieks no darba atlaists nepamatoti?

Nereti praksē ir gadījumi, kad darba devējs vēlas atlaist kādu darbinieku, jo darbinieks pieļāvis būtisku pārkāpumu un darba devējs vairs nevēlas turpināt ar viņu darba tiesiskās attiecības. Lai gan pirmajā brīdī šķiet, ka situācija ir pavisam vienkārša un skaidra, tomēr praksē jāņem vērā dažādas nianses. Tāpat tiesu praksē ik pa laikam vērojamas jaunas tendences. Līdz ar to šajā rakstā aplūkosim, vai visos gadījumos var atlaist darbinieku, ja viņš pieļāvis pārkāpumu, kāda ir kārtība, lai atlaistu darbinieku, un kādas sekas var būt, ja darbinieks no darba ir atlaists nepamatoti.

Darba devēja uzteikums ir viņa vienpusēji izteikta griba izbeigt darba tiesiskās attiecības ar darbinieku. Ļoti svarīgi ņemt vērā, ka darba devējs nevar uzteikt darba līgumu ar darbinieku tikai tāpēc, ka vēlas izbeigt darba tiesiskās attiecības. Darba devējam atļauts uzteikt darba līgumu tikai Darba likumā noteiktās situācijās. Ja nepastāv neviens no likumā minētajiem gadījumiem, tad darba līgumu, pamatojoties uz darba devēja uzteikumu, izbeigt nevar. 

Gadījumi, kad darba devējs var uzteikt darba līgumu, norādīti likuma 101.panta 1.daļā. Likumā paredzēts, ka darba devējam ir tiesības rakstiski uzteikt darba līgumu, tikai pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību, viņa spējām vai ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā. Šajā rakstā analizēsim tikai gadījumus, kad darba līgumu ar darbinieku var izbeigt, ja darbinieks ir pieļāvis pārkāpumu.