Darba likums (DL) paredz darbiniekam vairākas iespējas darba līguma uzteikšanai, taču katrai no tām piemērojami atšķirīgi nosacījumi. Vienīgais kopējais nosacījums ir darbinieka brīvas gribas izpaudums, kam jābūt izteiktam rakstveidā. Svarīgi atcerēties, ka emociju iespaidā izmesta frāze par darba pamešanu nav pamats izbeigt darba tiesiskās attiecības.

Uzteikums ar termiņu viens mēnesis

DL 100.panta 1.daļa nosaka, ka darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš. Likums skaidri nosaka darbinieka gribas izpauduma realizācijas priekšnoteikumus – uzteikumam piemērojama rakstveida forma, un tā termiņš ir viens mēnesis. Minētais termiņš ir laiks, kurā darba devējs veic pasākumus cita darbinieka atrašanai. Protams, vērtējot šo laiku no darba devēja interešu puses, var teikt, ka tas ir par īsu, lai atlasītu atbilstošu darbinieku, taču jāņem vērā arī otras puses – darbinieka – intereses. Līdz ar to likumā paredzētais laiks uzskatāms par samērīgu abu pušu interešu apmierināšanai.