Darba likuma (DL) 101.panta 1.daļā paredzēti pieci pamatojumi, kas piemērojami darba līguma uzteikumam saistībā ar darbinieka uzvedību. Katra pamatojuma piemērošanai ir noteikti pamatkritēriji, taču to praktiskā piemērošana prasa dziļāku izpratni. Tāpat likums nosaka darba devēja pienākumu ievērot noteiktu procesu darba līguma uzteikumam. Kā pareizi uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz darbinieka uzvedību?

Uzteikuma pamatojuma izpratne

DL norādīti pamatojumi darba līguma uzteikšanai darbinieka uzvedības dēļ:

  • darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību;
  • darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski, tādēļ zaudējis darba devēja uzticību;
  • darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem;
  • darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;
  • darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību.