Darbinieks bieži un ilgstoši slimo. Vai darba devējs var vienpusēji atbrīvot darbinieku no darba?

Darba likuma (DL) 101.panta 1.daļas 11.punktā paredzēts, ka darba devējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt darba tiesiskās attiecības, ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu:

  • vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta,
  • vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem,

šajā laikā neieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā, kura cēlonis saistīts ar darba vides faktoru iedarbību, vai arodslimība.

Līdzīgi kā citos gadījumos, kad darba devējs vēlas vienpusēji izbeigt darba līgumu, darba devējam pirms uzteikuma jānoskaidro, vai darbinieks ir arodbiedrības biedrs. Ja viņš ir arodbiedrības biedrs, atbilstoši jaunākajiem grozījumiem DL darba devējam iepriekš jāinformē arodbiedrība un ar to jākonsultējas. Uzteikums jāizsniedz 10 dienas iepriekš. Atkarībā no konkrētās situācijas darba devējam jāizvēlas uzteikuma paziņošanas veids (DL 12.1pants). Darbiniekam ir tiesības saņemt atlaišanas pabalstu DL 112.pantā noteiktajā apmērā, kā arī neizmantotā atvaļinājuma (ja tas uzkrāts) kompensāciju.