Saskaņā ar jaunākajiem Darba likuma grozījumiem, nosūtot darbinieku veikt darbu citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, darba devējs izmaksā komandējuma dienas naudu 30% apmērā no normas. Vai tādējādi darba devējs nedrīkst izmaksāt pilnu dienas naudas summu, kāda ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”? Piemēram, ja dodoties uz Zviedriju, komandējuma dienas naudas norma ir 50 eiro, tad darbiniekiem drīkst maksāt tikai 30% no 50 eiro, tātad 15 eiro?