Saskaņā ar Darba likuma (DL) 40.panta pirmo daļu darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas. Vai tas nozīmē, ka darba līgumam rakstveidā obligāti jābūt papīra formātā vai tomēr DL izpratnē darba līgums tiks uzskatīts par noslēgtu rakstveidā arī tad, ja tas būs noslēgts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu?