Vai darbinieks, noslēdzot darba līgumu, var prasīt darba samaksu ieskaitīt nevis savā, bet gan savas sievas kontā?

Saskaņā ar Darba likuma (DL) 70.pantu darba samaksa aprēķināma un izmaksājama skaidrā naudā. Tomēr darba devējam ir tiesības izmaksāt darba samaksu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu, ja darbinieks un darba devējs par to ir noteikti vienojušies. Lai gan "noteikti vienojušies" nenozīmē rakstiski, tomēr, ņemot vērā, ka saskaņā ar DL 40.panta pirmo daļu darba līgums obligāti jāslēdz rakstveidā pirms darba uzsākšanas, abu pušu interesēs būtu rakstveidā vienoties arī par darba samaksas izmaksu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu.

Līdz ar to neatkarīgi no tā, kādā kontā darbinieks vēlas saņemt darba samaksu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu, viņam par to ir jāvienojas ar darba devēju.

Tā kā darbinieks ir mazāk aizsargāta līgumslēdzējpuse, darba devēja atteikumam pārskaitīt darbinieka darba samaksu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz darbinieka norādītu tā sievas kontu, būtu jābūt atbilstoši motivētam un pamatotam, jo no grāmatvedības viedokļa darba devējam nevajadzētu būt problēmām darbinieka darba samaksu pārskaitīt uz darbinieka norādītu sievas kontu.

Savukārt darbiniekam, vienojoties ar darba devēju par darba samaksas izmaksu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu nevis savā, bet savas sievas kontā jāņem vērā, ka viņa sieva var kādu iemeslu dēļ nenodot (nepārskaitīt) darbiniekam no darba devēja saņemto darbinieka darba samaksu, kas tādējādi var radīt darbiniekam nevēlamus riskus. Darba devējs, protams, par šādu situāciju atbildīgs nebūs. Lai izvairītos no pārpratumiem, darba devējam, pārskaitot darbinieka darba algu uz kontu, kas nepieder pašam darbiniekam, ieteicams maksājuma mērķī norādīt, ka tā ir darbinieka (vārds uzvārds, personas kods) darba alga.

Jānorāda, ka atbilde sniegta tikai no darba tiesību aspekta. Lai sniegtu nodokļu tiesību aspekta izvērtējumu, būtu nepieciešama plašāka informācija, piemēram, par darījumu iemesliem, mērķiem un rezultātiem. Turklāt, ņemot vērā, ka šobrīd darba samaksas izmaksa skaidrā naudā ir retums, praksē parasti darba devējs būs sagatavojis tādu darba līguma projektu, kurā pirms parakstīšanas potenciālajam darbiniekam (pretendentam) būs jānorāda savs bankas konts darba samaksas saņemšanai. Ja potenciālais darbinieks (pretendents) nevēlēsies norādīt savu kontu, bet sievas (vai pat uzstāt uz darba samaksas saņemšanu skaidrā naudā), darba devējs, ja nevēlēsies tam piekrist, var vienkārši atteikties noslēgt ar potenciālo darbinieku (pretendentu) darba līgumu, līdz ar to viņš par darbinieku nekļūs. Tas gan neizslēdz iespēju, ka šāds pretendents 2 gadu laikā var celt prasību pret darba devēju un prasīt darba tiesisko attiecību nodibināšanu piespiedu kārtā, pamatojot ar apstākli, ka darba devējs ir pārkāpis DL 70.pantu. Par šādas tiesvedības rezultātiem gan šajā publikācijā nespriedīsim.