Kādos gadījumos līgumos drīkst iekļaut Civilprocesa likuma (CPL) 30.panta 1.daļā paredzēto iespēju, ka, slēdzot līgumu, tā slēdzēji var noteikt to pirmās instances tiesu, kurā izšķirami strīdi, kas viņiem varētu celties par šo līgumu vai tā izpildīšanu?