Kā rīkoties, ja darbinieks atteicas parakstīt atlūgumu / atlaišanas dokumentu?

Gan juridiskajā literatūrā, gan tiesu praksē atzīts, ka darba līguma uzteikums ir darbinieka vai darba devēja izdarīts gribas izteikums (vienpusējs tiesisks darījums), ar ko tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības, proti, šim gribas izteikumam ir tiesisko seku nodibinošs jeb konstitutīvs spēks (E.Kalniņš, "Prasība par atjaunošanu darbā"; Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Senāta 03.11.2010. spriedums lietā Nr.SKC-799/2010).