Darba devējs pieņēmis lēmumu pārtraukt darba attiecības ar darbinieku, kurš ilgstoši atrodas uz slimības lapas. Vai un kādos gadījumos darba devējs var uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz darbinieka ilgstošu prombūtni slimības dēļ?

Saskaņā ar Darba likumu (DL) darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, vienīgi pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību, spējām vai saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā.