Darbiniece pieņemta darbā uz noteiktu darba laiku, lai aizvietotu citu darbinieku prombūtnes laikā. Darbiniece aiziet bērna kopšanas atvaļinājumā, un darba devējs uzsaka darbu. Saskaņā ar Darba likumu (DL), pieņemot darbinieku darbā uz darbinieka prombūtnes laiku, darba devējs ir tiesīgs uzteikt līgumu, pabrīdinot divas nedēļas iepriekš. Vai darba devējs ir tiesīgs to darīt darbinieces bērna kopšanas atvaļinājuma laikā?

Senāta 2016.gada 8.decembra spriedumā lietā SKC-2672/2016 atzīts, ka darbinieka vai darba devēja uzteikums ir vienpusējs tiesisks darījums. Ar uzteikumu tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības – tam ir tiesisko seku nodibinošs jeb konstitutīvs spēks.