Darba likuma (DL) 100.panta 1.daļā noteikts, ka darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš. Bet vai darbinieks drīkst uzteikumā norādīt garāku termiņu? Piemēram, darbinieks grib pabeigt kādu konkrētu projektu, tādēļ, uzsakot darba līgumu, piemēram, 10.oktobrī, kā datumu, no kura lūdz sevi atbrīvot no darba, norādījis 20.novembri (projekta noslēguma termiņš), nevis 10.novembri. Vai darba devējam jāpieņem šāds uzteikums vai jānoformē abpusēja vienošanās?