Sabiedrība “A” noslēgusi pilnvarojuma līgumu ar tās valdes locekli, savukārt valdes loceklis noslēdzis darba līgumu ar sabiedrības “A” meitas uzņēmumu “M” Gruzijā. Valdes loceklis pastāvīgi dzīvo Gruzijā un saņem darba algu kā meitas uzņēmuma direktors no uzņēmuma “M”. Sabiedrība “A” valdes locekli nosūtīta kā direktoru uz meitas uzņēmumu bez termiņa ierobežojuma. Vai sabiedrība “A” drīkst izdot rīkojumu un aprēķināt komandējuma naudu, kā arī atlīdzināt citus uzturēšanās izdevumus par šo laiku valdes loceklim?

Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 2.punkta izpratnē uzņēmuma valdes loceklis, kurš uzņēmumā nodarbināts uz pilnvarojuma līguma, nevis darba līguma pamata, uzskatāms par citu fizisko personu, kura nav darba attiecībās ar institūciju.