Darbinieks ar darba devēju noslēdz vienošanos, ka darba attiecības pārtrauks pēc diviem mēnešiem, nevis viena, kā tas noteikts Darba likumā (DL). Vai norādītais darba attiecību izbeigšanas termiņš var būt garāka par vienu mēnesi? Kā rīkoties, ja viena no iesaistītajām pusēm maina domas nedēļu pirms darba attiecību izbeigšanas datuma?

Saskaņā ar DL 100.panta 1.daļu darbiniekam ir tiesības pēc savas iniciatīvas uzteikt darba tiesiskās attiecības vienu mēnesi pirms plānotā uzteikuma datuma.