Saskaņā ar Darba likuma 47.panta 1.daļu pārbaudes laikā gan darba devējam, gan darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Vai “trīs dienas iepriekš” nozīmē, ka, ja darbinieks uzsāk darbu 2023.gada 29.februārī un pārbaudes laiks beidzas 2023.gada 26.maijā, pēdējā diena pārbaudes laika ietvaros, kurā darba devējs var atbrīvot darbinieku no darba pienākumu pildīšanās ir 23.maijs?