Pretendents pirms stāšanās amatā pašvaldības policijā norīkots veikt veselības pārbaudi. Darba likumā (DL) noteikts, ka ar pretendenta veselības pārbaudi saistītos izdevumus sedz darba devējs. Savukārt Darba aizsardzības likumā (DAL) paredzēts, ka izdevumus par obligāto veselības pārbaudi pirms darba vai civildienesta attiecību uzsākšanas pēc savstarpējas vienošanās sedz attiecīgā persona no saviem līdzekļiem vai darba devējs. No DL saprotams, ka izdevumus sedz darba devējs, bet DAL noteikts, ka tos sedz pati persona, ja vien nav citas vienošanās. Kam jāmaksā par veselības pārbaudi, ja personu pēc tam pieņem darbā?