Vai darba devējs drīkst reklāmas nolūkos izmantot audio, video materiālus, kas filmēti darba laikā un kuros redzami darbinieki? Vai darba devējam ir tiesības darba līgumā noteikt, ka šādus materiālus drīkst izmantot reklāmas nolūkos, piemēram, mārketinga kampaņām vai drukātajai reklāmai, vai arī jālūdz darbinieku atļauja to publicēšanai?

Jebkuru fizisko personu datu apstrādi drīkst veikt tikai gadījumos, kad var skaidri identificēt datu apstrādes nolūku (mērķi) un tiesisko pamatojumu. Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6.pantā un 9.pantā ir identificēti fizisko personu datu apstrādes tiesiskie pamatojumi, kā arī īpašo kategoriju datu (piemēram, personas veselības stāvoklis vai dalība arodbiedrībā) apstrādes nosacījumi. Kad darba devējs ir identificējis datu apstrādes nolūku, ir iespējams noteikt tā tiesisko pamatojumu.