Darbinieks dodas ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā. Pirms atvaļinājuma darbiniekam bijusi ilgstoša neattaisnota prombūtne. Kā šādā situācijā jāaprēķina samaksa par atvaļinājumu?

Eiropas Savienības Tiesas 2006.gada 16.marta spriedums apvienotās lietās C-131/04 un C-257/04 norāda, ka direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 7.panta 1.punktā noteiktās samaksas par atvaļinājumu mērķis ir ļaut darba ņēmējam faktiski izmantot atvaļinājumu, uz ko viņam ir tiesības. Atbilstoši direktīvai jēdziens “apmaksāts ikgadējais atvaļinājums” nozīmē, ka atvaļinājuma laikā saglabājama darba samaksa, citiem vārdiem sakot, darba ņēmējam jāsaņem parastā darba samaksa par šo atpūtas laiku. Šīs prasības mērķis ir veidot situāciju, kurā darba ņēmējs atvaļinājuma laikā saņem darba algai pielīdzināmus ienākumus.