Darba likumā (DL) noteikts: ja darbinieks un darba devējs vienojas par darba veikšanu attālināti, darbinieka izdevumus, kas saistīti ar attālinātā darba veikšanu, sedz darba devējs. Vai izdevumus par elektrību, inventāru u.tml. ir jāsedz arī tad, ja strādāt attālināti ir darbinieka iniciatīva? Vai šādā gadījumā ir kādā veidā jāfiksē, ka darbinieks pats izvēlējies strādāt attālināti, līdz ar to darba devējs nenodrošinās inventāru un nekompensēs citus izdevumus?

Inventārs

DL 51.panta 2.daļā noteikts, ka darba devējam ir pienākums nodrošināt tādu darba organizāciju un darba apstākļus, lai darbinieks varētu izpildīt viņam noteikto darbu. Darba devējs nav tiesīgs pieprasīt no darbinieka, lai darbinieks darbu veic pats ar saviem instrumentiem vai iekārtām, kā arī nav tiesīgs likt darbiniekam pašam iegādāties aprīkojumu darba veikšanai[1]. Tas nozīmē, ka arī attālināta darba gadījumā darba devēja pienākums ir nodrošināt darbinieku ar darba veikšanai nepieciešamo inventāru, piemēram, ar datoru, printeri, krēslu, u.c.