Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 2021. gada 22. februāra spriedumā lietā SKA-522/2021 atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu un pieteicējai atteikts atmaksāt auditā atzīto pievienotās vērtības nodokļa pārmaksāto summu.