Latvijas Republikas Senāts, izskatot lietu kasācijas kārtībā, 8. jūlija spriedumā lietā SKC-11/2021 atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2018. gada 24. augusta spriedumu, ar kuru tiesa SIA "Jūrmalas siltums" labā piedzinusi parādu par dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku patērēto siltumenerģiju no agrākās daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieces SIA "Latvijas Namsaimnieks".