Senāts, izskatot prokurora Monvīda Zelča kasācijas protestu, nolēma atcelt Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā. Senāts lēmumā norāda uz vairākiem aspektiem, kurus apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi, tāpēc lieta atceltajā daļā nosūtāma jaunai izskatīšanai.
Senāts atcēla Rīgas apgabaltiesas 2021.gada 12.jūlija spriedumu daļā par apsūdzēto atzīšanu par nevainīgiem krāpšanā pēc Krimināllikuma (KL) 177.panta 3.daļas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā pēc KL 195.panta 2.daļas, pilnvaru ļaunprātīgā izmantošanā pēc KL 196.panta 2.daļas; daļā par aresta atcelšanu trīs apsūdzēto mantai un Maltā reģistrētā uzņēmuma “Digital International Limited” kontā esošajiem finanšu līdzekļiem, naudas līdzekļu atdošanu diviem apsūdzētajiem, procesuālo izdevumu segšanu no valsts līdzekļiem un lēmuma par noziedzīgi iegūto līdzekļu piedziņu valsts labā atcelšanu. Pārējā daļā apelācijas instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu. Senāts izbeidza kasācijas tiesvedību daļā par kriminālprocesa izbeigšanu pret mirušo apsūdzēto Māri Pauderu.