Ģenerālprokuratūrā, vērtējot spēkā stājušos tiesas sprieduma likumību, ar kuru apmierināta prasība par parāda un aizdevuma lietošanas procentu piedziņu vairāk nekā 3,5 milj. eiro apmērā,  konstatēts, ka atbildētājs ir juridiska persona, uz kuru attiecas  regula 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, noteiktās sankcijas.

Sankcijas paredz liegumu jebkādai līdzekļu kustībai, pārvedumiem, grozījumiem, izmantošanai, piekļuvei tiem vai rīcībai ar tiem, kuras rezultātā jebkādā veidā varētu mainīties to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis, vai rastos jebkādas citas izmaiņas, kas varētu darīt iespējamu līdzekļu izmantošanu, tostarp vērtspapīru portfeļa pārvaldību.