Satversmes tiesa 2023.gada 7.novembrī pieņēma lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā  2023-03-01 par normām, kas paredz zemes lietošanas tiesības un nosaka šādu tiesību izmantošanas maksu.

ST tika ierosinātas divas lietas, kas pēcāk tika apvienotas vienā lietā. Pieteikumu iesniedzēju īpašumā ir zeme vai domājamās daļas no zemes, uz kurām atrodas citām personām piederošas būves. Pēc pieteikumu iesniedzēju ieskata, likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” (Spēkā stāšanās likums) paredzētās zemes lietošanas tiesības esot neskaidras un neesot bijušas nepieciešamas.