Senāts 2024.gada 26.janvārī, izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Extra Credit” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2023.gada 25.maija spriedumu, nolēma atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību lietā. Šādu lēmumu Senāts pieņēma, jo kasācijas sūdzības argumenti nerada šaubas par apgabaltiesas sprieduma tiesiskumu. 

Izskatāmajā lietā apgabaltiesa atzina, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pamatoti noteicis pienākumu pieteicējai pārtraukt neatbilstošu komercpraksi, kā arī pamatoti uzlicis soda naudu 90 tūkst. eiro apmērā, atzīstot pieļauto pārkāpumu par sevišķi smagu.

Apgabaltiesa pievienojās rajona tiesas sprieduma motivācijai un atzina, ka pieteicēja ir pieļāvusi negodīgu – profesionālai rūpībai neatbilstošu – komercpraksi, izsniedzot kredītus un pagarinot to atmaksas termiņu patērētājiem pretēji Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām. Proti, pieteicēja no patērētājiem prasīja tādu kredīta pagarināšanas komisijas maksu, kas vairākas reizes pārsniedza tiesību normās pieļauto kredīta kopējo izmaksu patērētājam slieksni. Tāpat pieteicēja ar patērētājiem slēdza īstermiņa kredītlīnijas līgumus, kuros izsniegtās aizdevuma summas pārsniedza Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto maksimālās summas ierobežojumu, kā arī pieteicēja pārkāpa noteikto aizliegumu pagarināt kredīta atmaksas termiņu vairāk nekā divas reizes.