Augstākā tiesa vērš civilprocesu dalībnieku uzmanību – ja drošības nauda par blakus sūdzības izskatīšanu kasācijas instancē ieskaitīta nepareizā kontā, tas ir pamats blakus sūdzības nepieņemšanai.

Civilprocesa likuma 445. panta 2. daļa noteic, ja likumā noteiktajā kārtībā un apjomā nav samaksāta drošības nauda, tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt blakus sūdzību. Šī panta trešā daļa, kas paredz blakus sūdzības atstāšanu bez virzības, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, nav attiecināma uz gadījumiem, kad drošības nauda iemaksāta nepareizā kontā.

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs norāda, ka likumdevējs ir strikti nodalījis gadījumus, kuros personas iesniegto blakus sūdzību atsakāms pieņemt (tai skaitā nesamaksātas valsts nodevas dēļ) un kuros tā atstājama bez virzības ar iespēju novērst trūkumus. Šāds regulējums izstrādāts ar mērķi veicināt efektīvāku un ātrāku civilprocesu, mazinot iespēju lietas dalībniekam novilcināt civilprocesu, iesniedzot tiesā dokumentus ar trūkumiem. “Pirms šo grozījumu pieņemšanas blakus sūdzību ar trūkumiem iesniegšana bija izplatīta prakse ar mērķi novilcināt tiesvedības procesus, kas negatīvi ietekmēja tiesību uz taisnīgu tiesu, tai skaitā uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā, īstenošanu,” norāda Civillietu departamenta priekšsēdētājs.

Atbilstoši Senāta praksei civilprocesā drošības naudas par blakus sūdzību iemaksa nepareizā kontā ir pamats tam, ka šāda sūdzība netiek izskatīta (piemēram, Senāta rīcības sēžu lēmumi lietās SKC-1132/2016, SKC-1741/2016, SKC-537/2019, SKC-1059/2019). Blakus sūdzības apmierināšanas gadījumā Senāts nevar izpildīt likumā noteikto pienākumu atmaksāt drošības naudu, jo tā nav Senāta rīcībā.

Tā kā blakus sūdzība jāiesniedz tiesā – apgabaltiesā vai atsevišķos gadījumos rajona tiesā –, kas pieņēmusi lēmumu, kurš tiek pārsūdzēts, Senāts aicina zemāku instanču tiesās nodrošināt pēc iespējas vispusīgāku informāciju lietas dalībniekiem par viņu tiesībām, kā arī sekām, kas var rasties, ja drošības nauda netiek iemaksāta atbilstošā Senāta depozīta kontā. Senāts aicina zemāku instanču tiesu priekšsēdētājus izvērtēt iespēju tiesas nolēmumos norādīt arī konta numuru, kurā ir jāieskaita drošības nauda par blakus sūdzību.  

Savukārt Tiesībsarga birojs aicina Tieslietu ministriju noteikt kārtību, kādā šī situācija risināma civilprocesa ietvaros, līdzīgi kā tas šobrīd noteikts administratīvajā procesā, ar Ministru kabineta noteikumiem paredzot iespēju tiesnesim, konstatējot kļūdu, rezolūcijas veidā pieņemt lēmumu par valsts nodevas vai drošības naudas pārskaitīšanu atbilstošā kontā.