Akciju sabiedrībām (AS) informācija par akcionāriem jāatklāj līdz 2024.gada 30.septembrim. Par minētās prasības neizpildi AS var tikt piemērota vienkāršotā likvidācija, līdzīgi kā patieso labuma guvēju neatklāšanas gadījumā, atgādina Uzņēmumu reģistrs (UR).

Pienākums AS atklāt savus akcionārus izriet no grozījumiem Komerclikumā (KL), kas stājās spēkā 2023.gada 1.jūlijā. To mērķis ir akcionāru reģistra vešanas kārtību vienādot ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) dalībnieku reģistra vešanas kārtību, nodrošināt AS caurspīdīgumu un drošu uzņēmējdarbības vidi, radot pieeju informācijai par AS akcionāriem.

Agrākais regulējums noteica, ka AS akcionāru reģistru ved un par to atbild valde. AS reforma, kas juridiski iestrādāta KL, likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un Finanšu instrumentu tirgus likumā, nosaka, ka akcionāri kļūst publiski, līdzīgi kā SIA dalībnieki.

AS akcionāri – pēc tam, kad AS tos ir atklājušas, – kļūst publiski UR informācijas kanālos, tas ir, UR tīmekļvietnē, automatizētajā pakalpojumā “sistēma sistēmā” (API) valsts un privātajam sektoram Eiropā, atvērtajos datos, tostarp tie tiek nodoti arī UR informācijas atkalizmantotājiem.

Pašreiz likuma prasības izpildījušas ap 27% AS (245) no 900 AS.

Akcionāru atklāšanas regulējums nosaka, ka UR ir pieejama informācija par reģistrēto akciju īpašniekiem, bet informācija par dematerializēto akciju īpašniekiem ir pieejama centrālajā vērtspapīru depozitārijā, kura kontaktinformācija ir pieejama UR. Proti, regulējums paredz izmaiņas akciju veidos: agrākās vārda akcijas tiek pārsauktas par reģistrējamajām akcijām un uzrādītāja akcijas – par dematerializētajām akcijām. Vienlaikus netiek mainīta šo akciju veidu izpratne. Proti, reģistrētā akcija ir akcija, kura ir iegrāmatota akcionāru reģistrā un kuras akcionārs AS ikvienā brīdī ir zināms. Savukārt dematerializētā akcija ir akcija, kura tiek iegrāmatota finanšu instrumentu kontos un kuras akcionāru AS var noskaidrot, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu depozitārijam.

Akciju sabiedrībai varēs būt tikai viena veida akcijas – vai reģistrējamās akcijas, vai dematerializētās akcijas. Tām AS, kuras savos statūtos ir paredzējušas gan vārda, gan uzrādītāja akcijas, ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2024.gada 30.septembrim pieteikt UR statūtu grozījumus, kas paredz, ka visas sabiedrības akcijas ir vai nu reģistrētas akcijas, vai dematerializētas akcijas.

Reģistrēto akciju īpašnieku dati – kuri tāpat kā līdz šim tiek reģistrēti akcionāru reģistrā, kuru ved AS valde – būs pieejami UR, līdzīgi kā šobrīd pieejama informācija par SIA dalībniekiem un dalībnieku reģistru.

Dematerializēto akciju īpašnieki tiks iegrāmatoti centrālajā vērtspapīru depozitārijā, un UR būs pieejamas ziņas par centrālo vērtspapīru depozitāriju, kurā ir iegrāmatotas AS dematerializētās akcijas, – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.

Ņemot vērā, ka Satversmes tiesā ir ierosināta lieta par akcionāru publiskas pieejamības atbilstību Satversmei, UR vērš uzmanību – Satversmes tiesa  vērtē tikai informācijas par akcionāriem publiskās pieejamības faktu. Tiesvedība neskar AS pienākumu atklāt akcionārus UR. 

UR aicina ņemt vērā, ka Saeima 2024.gada 30.maijā pieņēma grozījumus KL, nosakot, ka tās AS, kuru rīcībā ir nepilnīgas ziņas par akcionāriem, piemēram, nav pieejams akcionāra personas kods, nav ziņu par adresi, kurā akcionārs ir sasniedzams, līdz 30.septembrim UR iesniedz nepilnīgi aizpildītus akcionāru reģistru nodalījumus, un, ja līdz gada beigām neizdodas trūkstošo informāciju aktualizēt, tad, sākot ar 2025.gada 1.janvāri, prasa tiesai īpašuma tiesību uz akcijām dzēšanu.