Autorizēties
Šajā kategorijā atrodas komercsabiedrību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu gada pārskatu veidlapas
SIA gada pārskats (spēkā līdz 31.12.2015.) (11)
Gada pārskatu likums nosaka, ka SIA finanšu pārskats kā kopums sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un pielikuma. Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma par sabiedrības attīstību pārskata gadā.
IK finanšu pārskati (2)
Individuālo komersantu, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata (taksācijas) gadā pārsniedz 300 000 eiro, finanšu pārskatu sagatavo saskaņā ar MK noteikumu Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem" prasībām.
Biedrību un nodibinājumu gada pārskats (3)
Biedrību un nodibinājumu gada pārskata sagatavošanas kārtība noteikta MK noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem". Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un ziņojuma. Ja biedrība, nodibinājums un arodbiedrība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 eiro, ir izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, tā par katru pārskata gadu sagatavo šādas gada pārskata daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu.
SIA gada pārskats - mikrosabiedrība (1.grupa) (4)
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu mikrosabiedrības, kuras nepārsniedz 2 no šādām robežvērtībām: 1) bilances kopsumma — 50 000 EUR; 2) neto apgrozījums — 100 000 EUR; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 5, gada pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances piezīmēm.
SIA gada pārskats (mikrosabiedrība 2.grupa) (4)
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu mikrosabiedrības, kuras nepārsniedz 2 no šādām robežvērtībām: 1) bilances kopsumma — 350 000 EUR; 2) neto apgrozījums — 700 000 EUR; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10, gada pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma.
SIA gada pārskats (maza sabiedrība) (4)
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu mazas sabiedrības, kuras nepārsniedz 2 no šādām robežvērtībām: 1) bilances kopsumma — 4 000 000 EUR; 2) neto apgrozījums — 8 000 000 EUR; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50, gada pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma un vadības ziņojuma.
SIA gada pārskats (vidēja sabiedrība) (7)
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu vidējas sabiedrības, kuras nepārsniedz 2 no šādām robežvērtībām: 1) bilances kopsumma — 20 000 000 EUR; 2) neto apgrozījums — 40 000 000 EUR; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 250, finanšu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un finanšu pārskata pielikuma.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?