67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Šajā kategorijā atrodas komercsabiedrību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu gada pārskatu veidlapas
IK finanšu pārskati (2)
Individuālo komersantu, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata (taksācijas) gadā pārsniedz 300 000 eiro, finanšu pārskatu sagatavo saskaņā ar MK noteikumu Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem" prasībām. Līdz nākamā gada 1.jūnijam IK finanšu pārskatu kopā ar iedzīvotāju gada ienākuma deklarāciju iesniedz VID.
Biedrību un nodibinājumu gada pārskats (3)
Biedrību un nodibinājumu gada pārskata sagatavošanas kārtība noteikta MK noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem". Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un ziņojuma. Ja biedrība, nodibinājums un arodbiedrība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 eiro, ir izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, tā par katru pārskata gadu sagatavo šādas gada pārskata daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu.
SIA finanšu pārskats - mikrosabiedrība (1.grupa) (4)
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu mikrosabiedrības, kuras nepārsniedz 2 no šādām robežvērtībām: 1) bilances kopsumma — 50 000 EUR; 2) neto apgrozījums — 100 000 EUR; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 5, gada pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances piezīmēm.
SIA finanšu pārskats (mikrosabiedrība 2.grupa) (4)
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu mikrosabiedrības, kuras nepārsniedz 2 no šādām robežvērtībām: 1) bilances kopsumma — 350 000 EUR; 2) neto apgrozījums — 700 000 EUR; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10, gada pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma.
SIA finanšu pārskats (maza sabiedrība) (4)
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu mazas sabiedrības, kuras nepārsniedz 2 no šādām robežvērtībām: 1) bilances kopsumma — 4 000 000 EUR; 2) neto apgrozījums — 8 000 000 EUR; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50, gada pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma un vadības ziņojuma.
SIA finanšu pārskats (vidēja sabiedrība) (7)
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu vidējas sabiedrības, kuras nepārsniedz 2 no šādām robežvērtībām: 1) bilances kopsumma — 20 000 000 EUR; 2) neto apgrozījums — 40 000 000 EUR; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 250, finanšu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un finanšu pārskata pielikuma.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?