Izstrādes un apspriešanas procesā šobrīd ir Civillikuma (CL) Mantojuma tiesību daļas grozījumi, kas izstrādāti kopā ar Civilprocesa likuma un Notariāta likuma grozījumiem, paredzot vairākas nozīmīgas mantojuma tiesību regulējuma izmaiņas, tostarp par mantojuma pieņemšanas kārtību, kreditoru prasījumu pieteikšanu, mantinieku atbildību, kā arī citiem jautājumiem.

Pēc Tieslietu ministrijas pasūtījuma 2017. gadā Latvijas Zvērinātu notāru padome sagatavoja pētījumu “Civillikuma Mantojuma tiesību daļas tiesiskā regulējuma problēmjautājumi un to modernizācijas nepieciešamība”, izvērtējot iespēju veikt CL Mantojuma tiesību daļas grozījumus, lai risinātu praksē esošās problēmas un precizētu neskaidrības.

Mantojuma pieņemšana

Atbilstoši CL grozījumu projektam paredzēts precizēt mantojuma pieņemšanas sistēmu, nosakot, ka aicinājums pieņemt mantojumu būs spēkā arī attiecībā uz personām, kas mantojumu līdz sludinājumam pieņēmušas klusējot. Gribu pieņemt mantojumu varēs izteikt tikai pie zvērināta notāra, iesniedzot mantojuma iesniegumu mantojuma lietā. Šobrīd mantojumu var pieņemt arī klusējot, ja mantinieki valdījumā pārņēmuši nekustamo īpašumu. Mantiniekiem, kas nav pieteikuši savas tiesības pie notāra, iespējams pierādīt savas mantinieka tiesības tiesā.