No Dokumentu juridiskā spēka likuma izriet, ka viens no teju visu dokumentu juridiskā spēka priekšnoteikumiem ir pašrocīgs paraksts. Paraksts, kas papīra dokumentā atveidots ar tehniskiem līdzekļiem, nenodrošina dokumenta juridisko spēku. Tomēr tas nav attiecināms uz elektroniskiem dokumentiem, ko fiziski (pašrocīgi) nav iespējams parakstīt. Elektronisko dokumentu likuma (EDL) 3.panta otrajā daļā noteikts, ka elektronisks dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts jeb eParaksts.

Atbilstoši VAS "Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs" (LVRTC) publicētajai informācijai eParaksta lietošanas intensitāte ik gadu palielinās vidēji par 30–40%. Līdz ar to aktuālāks kļūst jautājums, kā sevi pasargāt no iespējamiem ar eParaksta lietošanu saistītiem riskiem. Lielu risku rada autentifikācijas līdzekļu nodošana citām personām.