Dzīvokļa īpašumu kā lietu kopību daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma (DĪL) 3. un 4.pantu veido atsevišķs īpašums un attiecīga kopīpašuma domājamā daļa. Tātad dzīvokļa īpašniekam, kas vienlaikus ir arī dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamās daļas kopīpašnieks, ir pienākums rūpēties ne tikai par sava dzīvokļa īpašuma, bet arī visas kopīpašumā esošās mājas daļas uzturēšanu un apsaimniekošanu.

Judikatūrā (Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta 31.05.2016. spriedums lietā Nr.SKC-262/2016) atzīts, ka DĪL precīzi noteiktos dzīvokļa īpašnieka pienākumus, kuru neizpilde rada zaudējumu atlīdzināšanas saistību, nevar ne atcelt, ne grozīt ar privāttiesisku vienošanos (tostarp arī noslēdzot pilnvarojuma līgumu).

Dzīvojamās mājas pārvaldīšana saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma (Likums) 5.panta 1.daļā noteikto ir dzīvokļa īpašnieka pienākums. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību nodrošināšana ietver ne tikai fiziskas darbības, veicot mājas uzturēšanu, bet arī lēmumu pieņemšanu un darījumu, tostarp pārvaldīšanas līguma, slēgšanu.